• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 1 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวในต่างแดน คุณคงต้องการใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนของคุณอย่างเต็มที่
บริการพิเศษที่ท่านจะได้รับ |นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ |รอยัล ออร์คิด พลัส |ข้อกำหนดและเงื่อนไข |เงื่อนไขและข้อตกลงในการเดินทาง |國際機票交易重要須知

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ข้อ  1.  คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งการบินนี้

 • “บริษัท” “บริษัทฯ” “เรา” “ไทยสมายล์” หรือ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด หรือบริษัทจำกัด ซึ่งดำเนินกิจการสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 
 •  “ผู้โดยสาร” “ท่าน” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทาง ไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯ ยินยอม
 •  “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 • “สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้
 • “สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน” หมายถึง กระเป๋าถือ หรือสัมภาระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระลงทะเบียน
 • “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว  
 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.thaismileair.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ข้อ  2.  การบังคับใช้

         2.1 บททั่วไป

         ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารและสัมภาระจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพัน ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าว

        

         2.2 เงื่อนไขในข้อบังคับ

         ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ เป็นการเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

         2.3 ภาษา

         ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปล เป็นภาษาอื่น ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ

         2.4 เที่ยวบินร่วม 

         การให้บริการเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินหรือผู้ให้บริการอื่นนั้น สายการบินอื่น หรือผู้ให้บริการเที่ยวบินร่วมเองมีกฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อบังคับในการดำเนินงานของตัวเอง
ซึ่งอาจแตกต่างไปจากกฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้องบังคับของบริษัทฯ และอาจใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้องบังคับของตนในการให้บริการ ผู้โดยสารเข้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดก่อนการเดินทางทุกครั้ง

ข้อ  3.  บัตรโดยสาร

         3.1 บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

            บริษัทฯ จะทำการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) แก่ผู้โดยสาร หลังจากการชำระเงินผ่าน ช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ ได้ถูกอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันเที่ยวบินและใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินทางพร้อมด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร ทางอีเมล์ซึ่งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ไม่สามารถโอน ให้ผู้อื่นได้ และผู้โดยสารต้องแสดงใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการเมื่อมาเช็คอิน 

         3.2 การโอนและแก้ไขสัญญา 

         สัญญาสำหรับการบินระหว่างท่านกับบริษัทฯ จะสามารถโอนและแก้ไขได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.4 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น

         2.3 การแสดงตน

         ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงตนระหว่างขั้นตอนของบริษัทฯ ในการเช็คอินขึ้นเครื่องบินก่อนการเดินทางโดยบริษัทฯ อาจเรียกดูเอกสารสำคัญแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในการแสดงตนและใช้ประกอบการเดินทางได้ เป็นต้นและเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

         2.4 การต่อเครื่องบิน

         ผู้โดยสารเข้าใจว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือกำหนดการเดินทางใด ๆ รวมถึงการส่งต่อสัมภาระไปยังเที่ยวบินต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินของไทยสมายล์หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการต่อเครื่องบินไม่ทันเวลา

         ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและมีความต้องการที่จะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ  4.  ค่าโดยสาร

         4.1 ค่าโดยสาร

            ค่าโดยสารเป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมถึงบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

            4.2 ทารก

         ทารกที่อายุตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเดินทาง ต้องแจ้งคำร้องขอพิเศษเมื่อต้องการเดินทาง โดยบริษัทฯ อนุญาตให้ทารกหนึ่งคนนั่งโดยสารบนตักต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น รวมถึงได้รับน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่องเพิ่มอีก 10 กิโลกรัม บริษัทฯ ไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็ก หรือรถเข็นเด็กบนเครื่องบิน ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่อนุญาตทารกอายุต่ำกว่า 7 วัน ร่วมเดินทางด้วย

         4.3 ภาษีและค่าธรรมเนียม

         ค่าโดยสาร รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งถูกกำหนดเป็นสกุลเงินตามข้อ 4.4 เรียบร้อยแล้ว และจะเป็นการชำระแก่บริษัทฯ เพียงรอบเดียว หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในขณะผู้โดยสารได้สำรองที่นั่ง
จะได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมดรวมอยู่ในค่าโดยสารแล้ว

         4.4 สกุลเงิน

         ค่าโดยสาร ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ต้องชำระจะถูกกำหนดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามที่ระบุไว้ หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         4.5 ความถูกต้อง

         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อ  5.  การสำรองที่นั่ง 

         ผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่งร่วมกันได้จำนวนมากที่สุด 9 ท่านต่อการสำรองที่นั่งหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ผู้โดยสารมีความประสงค์จะสำรองที่นั่งร่วมกันมากกว่า 9 ท่าน สามารถติดต่อทำการสำรองที่นั่ง ได้ที่แผนกสำรองที่นั่งหมู่คณะ E-mail: agency.sales@thaismileair.com

         5.1 ช่องทางการสำรองที่นั่ง

                  (1) การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com โดยจะต้องทำการสำรองที่นั่ง และชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

                  (2) การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 0 211 88888 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หมายเลข 1181จะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงิน ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

                  (3) การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport) จะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

                  (4) การสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย (Smile Agent) จะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

         5.2 การเลือกที่นั่ง

         สิทธิในการเลือกที่นั่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่เลือกไว้ระหว่างการสำรองที่นั่ง โดยสามารถเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-118-8888 อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นั่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

         5.3 การยืนยันการสำรองที่นั่ง

         การสำรองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อท่านชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์ และบริษัทฯ ได้ออกเลขที่บัตรโดยสารยืนยันแล้ว

         5.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

                  (1) การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

                        (2) การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

                        (3) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

                        (4) การเปลี่ยนแปลงระดับชั้น (Class)

            ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางได้ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือก่อนบัตรโดยสารหมดอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิมและอัตราค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรโดยสาร ที่เลือกไว้ระหว่างการสำรองที่นั่ง 

ประเภทบัตรโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Smile promotion

1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

Smile saver

1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
2. ไม่สามารถขอเงินคืนได้ 

Smile value

1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 

Smile flexi

1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 

Smile Plus

1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 

            อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนหรือชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง และเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เฉพาะบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้มีการเดินทางทั้งฉบับ และหรือบัตรโดยสารที่ยังไม่มี การลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินล่วงหน้า

         5.5 การชำระเงิน

         เมื่อท่านชำระค่าโดยสารเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสำรองบัตรโดยสารควบคู่กัน ในกรณีที่ท่านได้รับเพียงข้อความการตัดบัตรเครดิตของท่าน ท่านจำเป็นต้องทำการติดต่อกับธนาคารของท่าน เนื่องจากจำนวนเงินที่ท่านชำระนั้นยังไม่เข้าระบบการสำรองบัตรโดยสารของบริษัทฯ เมื่อไม่มีการยืนยันการสำรองที่นั่ง บริษัทฯ อาจยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่านหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด 

                  (1) ช่องทางการชำระเงิน 

                           (ก) บัตรเครดิต/เดบิต 

                           ท่านสามารถเลือกชำระได้ด้วยบัตร VISA, MASTER, ALIPAY และหรือ UNION PAY ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

                           (ข) การหักจากบัญชีเงินผ่านตู้ ATM, ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking)

                           ท่านสามารถเลือกชำระผ่านบริการของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

                           (ค) ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น LINE Pay และ WE Chat

                           ท่านจำเป็นต้องชำระเงินให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละแอพพลิเคชั่น

                           (ง) ผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน (Counter Service)

                                    อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการรับชำระเงินโดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการ

 

         5.6 ข้อมูลส่วนตัว

            ท่านยอมรับและตกลงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินและเพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งนั้น เพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อการทำบัญชี การเรียกเก็บเงิน และหรือการตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการ และหรือกฎหมายเพื่อการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา ตลอดจนเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และหรือเพื่อใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานราชการ และหรือสายการบินอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

 

ข้อ  6.  การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและพิธีการด้านบริหารจัดการ

         6.1 กำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

         ท่านจะต้องมาถึงท่าอากาศยานก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อดำเนินการตามพิธีการของรัฐ รวมไปถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของไทยสมายล์ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและจะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาที ก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 60 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง ให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาต ให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และหรือไม่พร้อมที่จะเดินทาง อนึ่ง หากท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ท่านใช้สำรองที่นั่งนั่นด้วย มิฉะนั้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางและบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้ และให้ถือว่าการสำรองที่นั่งนี้เป็นโมฆะและปฏิเสธการคืนเงินแก่ท่านได้

         6.2 การขึ้นเครื่องบิน 

         ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที

         6.3 การไม่แสดงตัว (No Show)

         ในกรณีที่ท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน
เปิดทำการได้ รวมถึงการไม่สามารถมาขึ้นเครื่องไม่ทันตามกำหนดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางและบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้  และให้ถือว่าการสำรองที่นั่งนี้เป็นโมฆะและปฏิเสธการคืนเงินแก่ท่านได้

         6.4 บททั่วไป

         ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง
และข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทางของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง ของประเทศที่ท่าน
จะเดินทางผ่าน และหรือต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งโดยวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนด
หรือคำอธิบายดังกล่าวได้

         6.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

         ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครอง ตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นเอกสารสำหรับการเดินทาง อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มี
รูปถ่ายของท่านติดอยู่ หรือหนังสือเดินทางเข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และหรือข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และหรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาต
ให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวร่วมเดินทางด้วย ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         6.6 การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

         ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร หรือสินไหมทดแทน และหรือค่าปรับที่จะต้องชำระ เมื่อใดก็ตาม
ที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใด ตามคำสั่งของรัฐหรือหน่วยงานตรวจคน
เข้าเมือง เนื่องจากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านหรือเป็นจุดหมายปลายทาง
ก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่านได้

         6.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ 

หากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือค่าปรับ หรือสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และหรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่น ๆ ของประเทศ ที่ท่านได้เดินทางมาหรือเดินทางไปสู่หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านยินดีที่จะชำระเงินคืนแก่บริษัทฯ ตามจำนวนที่ทางบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ สามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้เดินทาง หรือเงินจำนวนใด ๆ ของท่านที่อยู่ใน ความครอบครองของบริษัทฯ มาใช้ในการชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้

         6.8 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

         ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบหรือวิธีการอื่นใด เพื่อความปลอดภัยจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทฯ

 

ข้อ  7.  การปฏิเสธการบินและข้อจำกัดในการบิน

         7.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน

            ในกรณีมีเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือในดุลยพินิจของทางบริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากทางบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                        (1) การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย

                        (2) การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน

                        (3) พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือสภาวะทางจิตและทางกายของท่าน หรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย หรือเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็น
ที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือพนักงานที่อยู่บนเครื่อง หรือมีอันตราย หรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน

                        (4) ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้

                        (5) ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็น หรือไม่ปฏิบัติตามคำอธิบายหรือคำแนะนำของของบริษัทฯ

                        (6) ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

                        (7) ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือภาษีใด ๆ ที่ต้องชำระ

                        (8) การชำระเงินของท่านโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                        (9) ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอกสารใด ๆ ที่ท่านนำมาแสดงต่อบริษัทฯ  เป็นเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ หรือได้รับแจ้งว่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง หรือบัตรโดยสารของท่านถูกพบว่าเป็นของปลอม หรือถูกแก้ไขโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหาย และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกและอายัดเอกสารดังกล่าวได้ด้วย

                        (10) บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงตนได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเอกสารหรือเที่ยวบินนั้น ๆ  

            7.2 เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม

         บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางเพียงลำพัง หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วยได้ ในกรณีได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ที่เดินทางร่วมกับเด็กจะสามารถทำการสำรองที่นั่งได้ ในราคาค่าโดยสารสูงสุดของแต่ละระดับชั้นที่นั่งนั้นและจะต้องแจ้งร้องขอบริการพิเศษกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการ สำรองที่นั่งทราบ โดยสามารถสำรองที่นั่งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2118 8888 หรือ สามารถสำรองที่นั่งอย่างน้อย 45 นาทีก่อนการเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า
ณ สนามบิน และมีเงื่อนไขดังนี้

                        (1) กรณีเดินทางกับสายการบินอื่น อาจมีการใช้กฎของสายการบินนั้น ผู้ปกครองหรือผู้แทน โดยชอบธรรมหรือผู้ที่เดินทางกับเด็กนั้น ต้องติดต่อโดยตรงกับสายการบินนั้น ๆ เพื่อขอทราบข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติมและได้ศึกษาและทำความเข้าใจโดยตลอดแล้ว

                        (2) กรณีเด็กที่เดินทางคนเดียว ต้องไม่มีอาการหรือเจ็บป่วยทางจิตเวช 

                        (3) กรณีเด็กที่เดินทางคนเดียว ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางร่วมด้วย 

                        (4) ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ที่เดินทางกับเด็กนั้น จะต้องทำการตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย (วีซ่า) ก่อนการเดินทาง และหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเอง

         7.3 ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

            บริษัทฯ จะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินเข้าเครื่องบินเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

                        (1) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ หมายความรวมถึง ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ ในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง แต่ยังสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ
จะยอมรับให้เดินทางคนเดียวได้ โดยจะรับสำรองบัตรโดยสารและรับเช็คอิน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่องเท่านั้น

                         ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็น หรือบริการใด ๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบขณะที่ทำการสำรองบัตรโดยสารภายอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อน การเดินทาง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการให้บริการ ในกรณีที่ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายอื่น ๆ ผู้โดยสารต้องติดต่อทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2118 8888 อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันทีเมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก ตลอดจนต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นทุกกรณี

                        (2) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หมายความรวมถึง ผู้โดยสารที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง ขึ้นลงเครื่องบิน และหรือไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ
(รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะยอมรับให้เดินทาง โดยมีเงื่อนไขให้ผู้โดยสารท่านดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน

                        เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นหรือบริการใด ๆ ต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ ทราบขณะที่ทำการสำรองบัตรโดยสารอย่างน้อย
ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการให้บริการให้เหมาะสมกับประเภทความช่วยเหลือพิเศษที่ร้องขอ และต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางเคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน
มิฉะนั้น บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ มิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง

                        ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดในการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทางการจำหน่ายอื่น ๆ นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2118 8888 อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันที เมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก ตลอดจนต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นทุกกรณี

         7.4 สตรีมีครรภ์ 

         ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงอายุครรภ์ เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึงต้องแจ้ง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้  

                        (1) อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ บริษัทฯ อนุญาตให้เดินทางได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

                        (2) อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ 1 วัน ถึง 36 สัปดาห์ ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวนสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ตลอดจนเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯ

                        (3) อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ 1 วัน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธการให้บริการ 

         7.5 สิทธิในการไม่คืนเงิน

         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ แก่ผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบิน

         7.6 ผู้ให้บริการ

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิว่าจ้างบุคคลที่สาม เพื่อให้บริการในบางเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะถูกแจ้งให้ทราบระหว่างการแสดงตนต่อบริษัทฯ หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ  8.  สัมภาระ

         8.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ

            นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในคำนิยาม สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน ได้แก่

                        (1) วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสม สำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย

                        (2) วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) หรือสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA ) หรือข้อบังคับการบินของบริษัทฯ  

                        (3) วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตาม ที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป หรือที่ท่านจะเดินทางผ่าน 

                        (4) วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น

                        (5) วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้

                        (6) อาหารทะเลสดหรือเนื้อสัตว์แช่แข็งอื่นใด ซึ่งบรรจุหรือไม่บรรจุน้ำแข็งไว้ก็ตามที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทฯ แล้วว่าได้บรรจุหีบห่อ อย่างเรียบร้อย หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้ 

                        (7) อาหารทะเลสดหรือแช่แข็งหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่น ที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทฯ แล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย 

                        (8) อาวุธปืนและดินปืน

                        (9) ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว
(เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย ฯลฯ) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ฯลฯ) สารอินทรีย์ประเภท เปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น ฯลฯ) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม ฯลฯ) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ฯลฯ) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว ฯลฯ) หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

                        (10) วัตถุที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน ดาบ มีด อาวุธโดยสภาพหรือโดยสภาพไม่เป็นอาวุธแต่อาจใช้เป็นอาวุธได้ และหรือวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ ในห้องโดยสาร หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย

            ในกรณีที่ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินใดเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หมายความรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่น ๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.3 สัตว์เลี้ยง

            ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใดนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องในทุกกรณี

         8.4 สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

            บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการดูแล เก็บ รักษา และหรือบริการอื่นใด สำหรับสิ่งของหรือสัมภาระที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา จักรยาน เป็นต้น และผู้โดยสารได้ตระหนักดีว่าน้ำหนักสัมภาระที่ให้บริการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทบัตรโดยสารที่ได้สำรองไว้
หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.5 สิทธิในการตรวจค้น

            ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ตลอดจนมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่าอากาศยาน หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์
การสแกน หรือด้วยวิธีอื่นใด ตลอดจนการแจ้งหรือให้ถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อตรวจสอบตัวท่าน และสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่อยู่ ณ สถานที่ หรือในเวลานั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 8.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหาร ซึ่งไม่ได้สำแดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8.1 หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านและหรือสัมภาระของท่าน ร่วมเดินทางไปในเที่ยวบินใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏว่าการตรวจค้น เอ็กซเรย์ การสแกน หรือด้วยวิธีอื่นใด ก่อให้เกิดความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง แก่ท่านและหรือสัมภาระของท่าน บริษัทฯ มีสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายเช่นว่านั้นจะเกิดจากความจงใจและประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ เท่านั้น

            ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ท่านต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่านไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และบริษัทฯ จะมีสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

         8.6 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

          บริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระ แต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่น ๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่บริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผล
ในการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป หรือเที่ยวบินอื่น บริษัทฯ จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลา
ที่เหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ท่าน มาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด 

         8.7 การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

            กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่อนุญาต ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

                        (1) ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ คลาส” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกัน ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (2) ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกัน ไม่เกิน 30 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (3) กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

         8.8 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ  ค่าใช้จ่ายที่มีสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 

         8.9 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน

            บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละคนนำสัมภาระตามมาตรฐานที่ไม่ต้องลงทะเบียนติดตัว มายังห้องโดยสารได้หนึ่งใบ โดยนับเป็นกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด สอดคล้องตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด และสัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของ ในห้องโดยสาร โดยสัมภาระที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสารทุกกรณี

            ทั้งนี้ บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำอาหารและผลไม้ขึ้นไปในห้องโดยสารได้ โดยต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและปิดมิดชิดและไม่กระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ หรือรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นและได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางทุกครั้ง เช่น ทุเรียน ขนุน ปลาร้า ปลาเค็ม น้ำบูดู หรืออาหารหรือผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีกลิ่นฉุน และจัดเป็นสิ่งต้องห้ามนำขึ้นเครื่องไม่ว่าในระดับประเทศหรือระดับสากล หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.10 การรับและการส่งมอบสัมภาระ

            ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง ในกรณีที่ท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควร บริษัทฯ มีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ หรือในกรณีที่ท่านไม่มาขอรับสัมภาระ ที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ ถือว่าท่านสละสิทธิในสัมภาระดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ต่อสัมภาระดังกล่าวโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อท่าน ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการส่งมอบสัมภาระนับจากเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระและรับสัมภาระจากจุดรับสัมภาระหรือจากบริษัทฯ หากบุคคลอื่นใดที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีต่อสัมภาระจนเป็นที่พอใจแก่บริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องแสดงเหตุผลและความมั่นใจได้อย่างเพียงพอ ว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้น ให้ถือว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและผู้โดยสารหรือเจ้าของสัมภาระ หรือผู้รับสัมภาระแทนได้ยินยอมรับไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

         8.11 สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า

            ในกรณีที่กระเป๋าหรือสัมภาระจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้าหลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว  บริษัทฯ อาจพิจารณาชำระเงินชดเชยและผู้โดยสารยอมรับ ดังนี้

                        (1) เส้นทางบินภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หรือประมาณ 15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ต่อท่านสำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และเป็นเงินจำนวน 650 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ต่อท่านสำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส”

                        (2) เส้นทางบินต่างประเทศ เป็นเงินจำนวน 650 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ต่อท่านสำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ต่อท่านสำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส”

            การชดเชยดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาคืนเงินเป็นสกุลเงินบาทก่อน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่นและผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์" โดยติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.12 สัมภาระที่ชำรุดเสียหาย

         ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯ ในทันที กรณีที่สัมภาระที่ลงทะเบียนของตนได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ ศูนย์ภาคพื้นดินของบริษัทฯ ณ สนามบิน โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

            สิทธิในการเรียกร้องการชดเชยใด ๆ หลังจากการแจ้งความเสียหายต่อทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งใบอ้างสิทธิ์ มิเช่นนั้น จะถือผู้โดยสารได้สละสิทธิในสัมภาระนั้นและไม่ประสงค์ติดตามเอาคืนต่อไป และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้จากการขนส่งตามปกติ ดังนี้ รอยขีดข่วน รอยถลอก รอยบิ่น รอยตัดขนาดเล็ก รอยบุบขนาดเล็ก รอยเปื้อน คราบสกปรก ความเสียหายต่อสายรัดกระเป๋า ตัวล็อคกระเป๋า ซิปรูดสำหรับเปิดปิด ร่องรอยความเสียหายที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว สัมภาระที่บรรจุสิ่งของเกินขนาด ตลอดจนบรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับเครื่องดนตรี รูปภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา ที่แตกเสียหายง่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.13 สัมภาระที่สูญหาย

                  (1) เส้นทางบินภายในประเทศ

                        กรณีที่ท่านถึงจุดหมายปลายทางแล้วและยังไม่ได้รับกระเป๋าหรือสัมภาระภายใน 24 ชั่วโมง และยังไม่ได้รับกระเป๋าหรือสัมภาระหลังจาก 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ทางไทยสมายล์จะรับผิดชอบค่าสูญหายตามน้ำหนักกระเป๋าหรือสัมภาระนั้นเป็นเงินในอัตรา 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือประมาณ 3 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี สำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าหรือสัมภาระที่สูญหาย

                        ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชดใช้ให้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ต่อกระเป๋าหรือสัมภาระที่สูญหาย 1  ใบสำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หรือประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี สำหรับชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์” ซึ่งสามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

                  (2) เส้นทางบินต่างประเทศ

                  กรณีที่ท่านถึงจุดหมายปลายทางแล้วและยังไม่ได้รับกระเป๋าหรือสัมภาระภายใน 24 ชั่วโมง และยังไม่ได้รับกระเป๋าหรือสัมภาระหลังจาก 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง
ทางไทยสมายล์จะรับผิดชอบค่าสูญหายตามน้ำหนักกระเป๋าหรือสัมภาระนั้นเป็นเงินในอัตรา 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถึวน) หรือประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี สำหรับผู้โดยสารชั้น ที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋า หรือสัมภาระที่สูญหาย 

                        ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชดใช้ให้เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หรือประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี สำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แล้วแต่กรณี สำหรับชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์” ซึ่งสามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.14 สิ่งของในสัมภาระสูญหาย

         บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปฏิเสธและไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายของสิ่งของภายในสัมภาระ ของผู้โดยการไม่ว่าสัมภาระนั้นจะได้ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือไม่ ตามหลักปฏิบัติการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร บริษัทฯ ยินดีรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         8.15 นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ

            บริษัทฯ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไข สัญญา หรือข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับนโยบายสัมภาระใด ๆ ผู้โดยสารสามารถศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายสัมภาระเพิ่มเติมที่ www.thaismileair.com ได้

ข้อ  9.  กำหนดการการยกเลิกเที่ยวบิน

         ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า บริษัทฯ ตกลงดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

ข้อ 10. การชำระคืนเงิน

         10.1 บททั่วไป

            ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการบินตามที่ระบุไว้สำหรับการบินได้ บริษัทฯ ยินดีชำระคืนค่าโดยสาร หรือบางส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สำหรับกรณีอื่นใด ซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ชำระคืนค่าโดยสาร เมื่อได้รับการเรียกร้อง เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         10.2 บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน

บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าโดยสาร หรือตามคำสั่งจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับหรือเอกสารอื่นใดจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ เท่านั้น และการชำระคืนเงินตามที่ระบุไว้ในข้างต้นถือว่าเป็นการชำระคืนเงินที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และทำให้บริษัทฯ พ้นจากภาวะหนี้สิน ข้อผูกพัน ตลอดจนข้อเรียกร้องใด ๆ เพื่อการรับชำระคืนอื่น ๆ ด้วย

         10.3 ขั้นตอนการดำเนินการ

         การขอการคืนเงิน จะต้องปรากฏว่ามีการส่งเอกสาร พร้อมกับต้นฉบับรายละเอียดเที่ยวบิน และ/หรือหมายเลขการสำรองที่นั่ง หลักฐานในการชำระเงิน บัตรประชาชน ตลอดจนเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         10.4 สกุลเงิน

         เงินที่ชำระคืนทั้งหมดอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลของประเทศที่มีการสำรองที่นั่งเกิดขึ้น และภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะชำระคืนในสกุลเงินเดียวกับที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ได้

ข้อ 11. ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

            11.1 ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าความประพฤติของท่านบนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือใช้คำพูดเชิงข่มขู่ด่าว่า หรือเหยียดหยามนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือที่ผู้โดยสารท่านอื่นอาจต่อต้าน บริษัทฯ อาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการยับยั้งและการนำหรือเชิญท่านลงจากเครื่องบิน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

            11.2 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ตลอดจนตัดสินใจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุผลจากความประพฤติของท่านเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ท่านรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจนสิ้น

            11.3 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบิน บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรืออุปกรณ์อื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่เครื่องบินปฏิบัติการบินตลอดเวลา ทั้งนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ห้ามมิให้ใช้ระหว่างการโดยสารเครื่องบินตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการบิน เช่น วิทยุและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือส่งสัญญาณ (รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

            11.4 ห้ามไม่ให้ท่านนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนเครื่องบิน

ข้อ 12. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

         12.1 การยื่นคำร้อง

            ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียบางประการ) ต่อสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน เว้นแต่บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องทันทีหลังจากที่พบว่าเกิดความเสียหายและอย่างช้าที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับสัมภาระ ในกรณีที่มีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่สัมภาระได้ถูกส่งออกไปถึงผู้รับ โดยคำร้องทุกกรณีจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมายังบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         12.2 กำหนดเวลาในการดำเนินการ

            สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับบริษัทฯ ภายในเวลาสองปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของแห่งราชอาญาจักรไทย

ข้อ 13. การแก้ไข

         ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ข้อ 14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

            คำร้อง ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และหรือการกล่าวอ้างสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อบังคับการบินของบริษัทฯ อยู่ภายในกฎหมายและเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อ 15. ขอบเขตความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

            15.1 อนุสัญญามอนทรีออหรืออนุสัญญาวอร์ซออาจนำมาใช้กับการเดินทางของคุณ และอนุสัญญาเหล่านี้ควบคุมและอาจจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกาย
กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย และสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายการบินในเรื่องข้อจำกัดที่บังคับใช้กับการเดินทางของคุณ หากการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยสายการบินที่แตกต่างกัน คุณควรติดต่อแต่ละสายการบินเกี่ยวกับขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ใช้อยู่

           

            ทั้งนี้ หัวข้อหรือคำบรรยายในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้ตีความได้ ผู้โดยสารควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการเดินทางทุกครั้งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามสายการบินเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนผ่านทางช่องทางต่าง ๆของสายการบิน

 

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร, กรกฎาคม พ.ศ. 2560

----------------------------------------

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

Thai Smile Airways | Airbus A320-200 : HS-TXU “ฉะเชิงเทรา” #rajspotter #kaofangspotter #thaismile #thaismileairways #kkc #vtuk #khonkaen #Airbus #boeing #aviation #avgeek #avporn #aviation #aviator #planespotter #planespotting #spotter #spotting #airport #aircraft #plane #jetplane #instaplane #igplane #planelovers #aircraftlovers #boeinglovers #airbuslovers #planepics

social hub

social

#flysmile #thaismileairways #amsofat @-@

social hub

social

อิ่ม อร่อย ทุก เมนู..food on flight..#flyingthai #thaismileairways #pleasantflight #freshfood #yummy

social hub

social

✈️ ทัวร์จีน ซัวเถา เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน

social hub

social

Morning flight..#goodmorning #happyflight #thaismileairways #flyingthai #pleasantflight #happytrip #travel #oldmentravel #oldmenlife

social hub

social

fly fly fly

social hub

social

Good Night Thai smile Aircraft: Airbus A320 - 200 Reg: HS - TXA #thaismile #WE #thaismileairways #thai #thaiairways #微笑泰航 #タイ・スマイル #airbusa320 #320 #airbusa320200 #空中巴士A320 #空中巴士A320200 #A320 #A320200 #kaohsiunginternationalairport #RCKH #KHH #ken_aviation_ig

social hub

social

อาหารบนไฟลท์ WE048 กินแบบไกค์ มีเวลากินน้อย รับมาบอกว่า อีก 30 นาทีถึงปลายทาง #thaismileairways

social hub

Load More