• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 2 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


บริการพิเศษที่ท่านจะได้รับ |นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ |รอยัล ออร์คิด พลัส |ข้อกำหนดและเงื่อนไข |เงื่อนไขและข้อตกลงในการเดินทาง |國際機票交易重要須知

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

 

 

ข้อ  1.  คำนิยาม

         ในข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งการบินนี้

         “บริษัท” “บริษัทฯ” “เรา” “ไทยสมายล์” หรือ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท ไทยสมายล์-
แอร์เวย์ จำกัด หรือบริษัทจำกัด ซึ่งดำเนินกิจการสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 

         “ผู้โดยสาร” “ท่าน” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทาง
ไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯ ยินยอม

         “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

          “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว

         “สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้

         “สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน” หมายถึง กระเป๋าถือ หรือสัมภาระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระลงทะเบียน

         “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว  

        “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.thaismileair.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อ  2.  การบังคับใช้

         2.1 บททั่วไป

         ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสาร ค่าธรรมเนียม รวมถึงสัมภาระลงทะเบียน และสัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารและสัมภาระจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าว

         2.2 เงื่อนไขในข้อบังคับ

         ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้เป็นการเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

         2.3 ภาษา

         ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ

         2.4 เที่ยวบินร่วม 

         การให้บริการเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินหรือผู้ให้บริการอื่นนั้น สายการบินอื่น หรือผู้ให้บริการเที่ยวบินร่วมเองมีกฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อบังคับในการดำเนินงานของตัวเอง ซึ่งอาจแตกต่างไปจากกฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และอาจใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อบังคับของตนในการให้บริการ ทั้งนี้ผู้โดยสารควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดก่อนการเดินทางทุกครั้ง                                                                    

ข้อ  3.  บัตรโดยสาร

         3.1 บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

            บริษัทฯ จะทำการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) แก่ผู้โดยสาร หลังจากการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ ได้ถูกอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันเที่ยวบินและใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินทางพร้อมด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร ทางอีเมล์ซึ่งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และผู้โดยสารต้องแสดงใบรับเงินที่มีรายละเอียดการเดินการเมื่อมาเช็คอิน 

         3.2 การโอนและแก้ไขสัญญา 

         สัญญาสำหรับการบินระหว่างท่านกับบริษัทฯ จะสามารถโอนและแก้ไขได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.4 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น

         3.3 การแสดงตน

         บริษัทฯ จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏตรงตามบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงเอกสารสำคัญแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในการแสดงตนและใช้ประกอบการเดินทางได้ เป็นต้น และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

         3.4 การต่อเครื่องบิน

      บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการเดินทางและขนส่งสัมภาระไปยังเที่ยวบินต่อเนื่องที่ไม่ได้ระบุในบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินของไทยสมายล์หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่น 

        ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องบินและต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการต่อเครื่องบินไม่ทันเวลา

 

ข้อ  4.  ค่าโดยสาร

         4.1 ค่าโดยสาร

            ค่าโดยสารเป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้นค่าโดยสารจะไม่รวมถึงบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

        4.2 ทารก

         ทารกที่อายุตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเดินทาง ต้องแจ้งคำร้องขอพิเศษ
เมื่อต้องการเดินทาง โดยบริษัทฯ อนุญาตให้ทารกหนึ่งคนนั่งโดยสารบนตักต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น รวมถึงได้รับน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่องเพิ่มอีก 10 กิโลกรัม บริษัทฯ ไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็กหรือรถเข็นเด็ก ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตทารกอายุต่ำกว่า 7 วันเดินทาง

         4.3 ภาษีและค่าธรรมเนียม

         ค่าโดยสาร รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งถูกกำหนดเป็นสกุลเงินตามข้อ 4.4 เรียบร้อยแล้ว และจะเป็นการชำระแก่บริษัทฯ เพียงรอบเดียว หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ขณะที่ผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่ง จะได้รับแจ้งรายละเอียดข้อมูลเรื่องค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

         4.4 สกุลเงิน

         ค่าโดยสาร ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ต้องชำระจะถูกกำหนดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามที่ระบุไว้ หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         4.5 ความถูกต้อง

         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารและตารางการบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อ  5.  การสำรองที่นั่ง 

         ผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่งร่วมกันได้จำนวนมากที่สุด 9 ท่านต่อการสำรองที่นั่งหนึ่งครั้งในกรณีที่ผู้โดยสารมีความประสงค์จะสำรองที่นั่งร่วมกันมากกว่า 9 ท่าน สามารถติดต่อทำการสำรองที่นั่งได้ที่แผนกสำรองที่นั่งหมู่คณะ E-mail: groupsales@thaismileair.com

         5.1 ช่องทางการสำรองที่นั่ง

              (1) การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com โดยจะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

              (2) การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center)
หมายเลข 0 211 88888 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก หมายเลข 1181 จะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

              (3) การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport) จะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

              (4) การสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย (Travel Agency) จะต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

         5.2 การเลือกที่นั่งล่วงหน้า

         สิทธิในการเลือกที่นั่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่เลือกไว้ระหว่างการสำรองที่นั่งและมีให้บริการในบางเที่ยวบิน โดยสามารถเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.thaismileair.com หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-118-8888 อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

         ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่า ณ เวลาใด ตามความเหมาะสมด้านความปลอดภัย หรือกฏข้อบังคับด้านการบินโดยจะไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งเดิมตามที่ได้สำรองล่วงหน้าไว้

         5.3 การยืนยันการสำรองที่นั่ง

         การสำรองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อท่านชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้ออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันแล้ว

         5.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

               (1) การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

                  (2) การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

                  (3) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

                  (4) การเปลี่ยนแปลงระดับชั้น (Class)

            ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางได้ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางหรือก่อนบัตรโดยสารหมดอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิมและอัตราค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรโดยสารที่เลือกไว้ระหว่างการสำรองที่นั่ง 

ประเภทบัตรโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Smile Promotion

  1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
  2. ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

Smile Saver

  1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
  2. ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้

Smile Value

  1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
  2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 

Smile Flexi

  1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
  2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 

Smile Plus

  1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 
  2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 

         

          บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนหรือชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลงและเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เฉพาะบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้มีการเดินทางทั้งฉบับ และหรือบัตรโดยสารที่ยังไม่มีการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินล่วงหน้า

         5.5 การชำระเงิน

         เมื่อท่านชำระค่าโดยสารเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการออกบัตรโดยสาร ในกรณีที่ท่านได้รับเพียงข้อความการตัดบัตรเครดิตของท่าน ท่านจำเป็นต้องทำการติดต่อกับธนาคารของท่าน เนื่องจากจำนวนเงินที่ท่านชำระนั้นอาจยังไม่เข้าระบบการสำรองบัตรโดยสารของบริษัทฯ ทั้งนี้หากท่านได้ตรวจสอบกับทางธนาคารของท่านและพบว่ามีการตัดบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของท่านจริง ท่านสามารถติดต่อทางบริษัทฯเพื่อขอตรวจสอบในกรณีดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการยืนยันการออกบัตรโดยสารจากท่านในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่านหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด 

                           (1) ช่องทางการชำระเงิน 

                           () บัตรเครดิต/เดบิต 

                           ท่านสามารถเลือกชำระได้ด้วยบัตร VISA, MASTER, JCB , AMEX , ALIPAY และหรือUNION PAY ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

                           () การหักจากบัญชีธนาคาร                                         

                           ท่านสามารถเลือกชำระผ่านบริการของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและ เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

                           () ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น LINE Pay และ WE Chat

                           ท่านสามารถเลือกชำระผ่านบริการของแต่ละแอพพลิเคชั่น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละแอพพลิเคชั่น

                           () ผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน (COUNTER PAYMENT)

                           ท่านจำเป็นต้องชำระเงินให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการรับชำระเงินโดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการ

         5.6 ข้อมูลส่วนตัว

         ท่านยอมรับและตกลงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินและเพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งนั้น รวมถึงการจัดหา นำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อการทำบัญชี การเรียกเก็บเงิน และหรือการตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการ และหรือกฎหมายเพื่อการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา ตลอดจนเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และหรือเพื่อใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานราชการ และหรือสายการบินอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

 

ข้อ  6.  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (Check-in)

         6.1 กำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

         ท่านจะต้องมาถึงท่าอากาศยานก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อดำเนินการตามพิธีการของรัฐ รวมไปถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของบริษัทฯ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและจะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 60 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามและบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และหรือไม่พร้อมที่จะเดินทาง หากท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ท่านใช้สำรองที่นั่งด้วย 

          บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย
หรือความเสียหาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้และให้ถือว่าการสำรองที่นั่งนี้เป็นโมฆะและปฏิเสธการคืนเงินแก่ท่านได้

         6.2 การขึ้นเครื่องบิน 

         ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที

         6.3 การไม่แสดงตัว (No Show)

         ในกรณีที่ท่านไม่สามารถลงทะเบียนยืนยันการเดินทางได้ตามเวลาที่กำหนด ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนรวมถึงการไม่สามารถมาขึ้นเครื่องตามกำหนดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางของท่านและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้  และให้ถือว่าการสำรองที่นั่งนี้เป็นโมฆะและปฏิเสธการคืนเงินแก่ท่านได้

         6.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ

         ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง ข้อกำหนด ข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง รวมถึงประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

         6.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

         ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครอง ตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อมและสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นเอกสารสำหรับการเดินทาง อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ หรือหนังสือเดินทางเข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และหรือข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง รวมถึงประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวร่วมเดินทางด้วย ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         6.6 การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

         ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร หรือสินไหมทดแทน และหรือค่าปรับที่จะต้องชำระ เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใด ตามคำสั่งของรัฐหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านหรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่านได้

         6.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ 

         หากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือค่าปรับ หรือสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และหรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่น ๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมาหรือเดินทางไปสู่หรือเดินทางผ่าน รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็นท่านต้องชำระเงินคืนแก่บริษัทฯ ตามจำนวนที่ทางบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ สามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้เดินทาง หรือเงินจำนวนใด ๆ ของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มาใช้ในการชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้

         6.8 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

         ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบหรือวิธีการอื่นใด เพื่อความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทฯ

 

ข้อ  7.  การปฏิเสธการบินและข้อจำกัดในการบิน

         7.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน

            ในกรณีมีเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือในดุลยพินิจของทางบริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธท่าน หรือสัมภาระของท่าน หากทางบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                        (1) การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย

                        (2) การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน

                        (3) พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือสภาวะทางจิตและทางกายของท่าน หรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย หรือเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือพนักงานที่อยู่บนเครื่อง หรือมีอันตราย หรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน

                        (4) ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้

                        (5) ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็น หรือไม่ปฏิบัติตามคำอธิบายหรือคำแนะนำของบริษัทฯ

                        (6) ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

                        (7) ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือภาษีใด ๆ ที่ต้องชำระ

                        (8) การชำระเงินของท่านโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                        (9) ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอกสารใด ๆ ที่ท่านนำมาแสดงต่อบริษัทฯ  เป็นเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ หรือได้รับแจ้งว่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง หรือบัตรโดยสารของท่านถูกพบว่าเป็นของปลอม หรือถูกแก้ไขโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหาย และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกและอายัดเอกสารดังกล่าวได้ด้วย

                        (10) บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงตนได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเอกสารหรือเที่ยวบินนั้น ๆ  

            7.2 เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม

         บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทาง ยกเว้นเดินทางร่วมกับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

         หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2118 8888 หรือ ที่ศูนย์บริการลูกค้า ณ สนามบิน โดยราคาและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และมีเงื่อนไขดังนี้

                        (1) กรณีเดินทางกับสายการบินอื่น อาจมีการใช้กฎของสายการบินนั้น ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ที่เดินทางกับเด็กนั้น ต้องติดต่อโดยตรงกับสายการบินนั้น ๆ เพื่อขอทราบข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติมและได้ศึกษาและทำความเข้าใจโดยตลอดแล้ว

                        (2) กรณีเด็กที่เดินทางคนเดียว ต้องไม่มีอาการหรือเจ็บป่วยทางจิตเวช 

                        (3) กรณีเด็กที่เดินทางคนเดียว ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางร่วมด้วย 

                        (4) ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ที่เดินทางกับเด็กนั้น จะต้องทำการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย (วีซ่า) ก่อนการเดินทาง และหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเอง

            7.3 ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

            บริษัทฯ จะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่องบินเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

                        (1) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ หมายความรวมถึง ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง ซึ่งสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะยอมรับให้เดินทางคนเดียวได้ โดยจะรับสำรองบัตรโดยสารและรับลงทะเบียนขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่องเท่านั้น

                        เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ  ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นหรือบริการใด ๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบขณะที่ทำการสำรองบัตรโดยสารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการให้บริการ ในกรณีที่ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ ผู้โดยสารต้องติดต่อทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2118 8888 อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันทีเมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก ตลอดจนต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นทุกกรณี

                        (2) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หมายความรวมถึง ผู้โดยสารที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง ขึ้นลงเครื่องบิน และหรือไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด (รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะยอมรับให้เดินทาง โดยมีเงื่อนไขให้ผู้โดยสารท่านดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน

                        เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นหรือบริการใด ๆ ต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ ทราบขณะที่ทำการสำรองบัตรโดยสารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการให้บริการให้เหมาะสมกับประเภทความช่วยเหลือพิเศษที่ร้องขอ และต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางเคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้น บริษัทฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ มิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

                        ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดในการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทางการจำหน่ายอื่น ๆ นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2118 8888 อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันที เมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก ตลอดจนต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นทุกกรณี

           7.4 สตรีมีครรภ์ 

           ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงอายุครรภ์ เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึงต้องแจ้ง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้  

                        (1) อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์ บริษัทฯ อนุญาตให้เดินทางได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

                        (2) อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ 1 วัน ถึง 36 สัปดาห์ ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ โดยยืนยันจำนวนสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้โดยปลอดภัย ตลอดจนเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทาง

                        (3) อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ 1 วัน ขึ้นไป บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในปฏิเสธการให้บริการ 

            7.5 สิทธิในการไม่คืนเงิน

สำหรับผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของแต่ละระดับชั้นราคา ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ

            7.6 ผู้ให้บริการ

            ด้วยเหตุผลด้านปฏิบัติการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ว่าจ้างบุคคลที่สาม เพื่อให้บริการในบางเที่ยวบิน 

 

ข้อ  8.  ความเสียหายต่อผู้โดยสาร

            บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้โดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดยมีเงื่อนไขว่าอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในอากาศยานหรือในระหว่างการดำเนินการให้คนโดยสารขึ้นหรือลงจากอากาศยานเท่านั้น

 

ข้อ  9.  สัมภาระ

         9.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ

         นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในคำนิยาม สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ ผู้โดยสารต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระ ได้แก่

                        (1) วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสม สำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย

                        (2) วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) หรือสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA ) หรือข้อบังคับการบินของบริษัทฯ 

                        (3) วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป หรือที่จะเดินทางผ่าน

                        (4) วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น

                        (5) ทรัพย์สินมีค่าหรือวัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้

                        (6) อาหารทะเลสดหรือเนื้อสัตว์แช่แข็งอื่นใด ซึ่งบรรจุหรือไม่บรรจุน้ำแข็งไว้ก็ตามที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทฯ แล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้

                        (7) อาวุธปืนและดินปืน

                        (8) ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว(เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย ฯลฯ) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ฯลฯ) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น ฯลฯ) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม ฯลฯ) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ฯลฯ) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิสารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว ฯลฯ) หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

                        (9) วัตถุที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน ดาบ มีด อาวุธโดยสภาพหรือโดยสภาพไม่เป็นอาวุธแต่อาจใช้เป็นอาวุธได้ และหรือวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         9.2 ทรัพย์สินมีค่าและวัตถุที่แตกหักง่าย

         ทรัพย์สินมีค่าและวัตถุที่แตกหักง่ายดังกล่าว หมายความรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจหนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่น ๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ

         9.3 สัตว์เลี้ยง

         บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องในทุกกรณี ยกเว้นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝึกสำหรับดูแลผู้พิการ

         9.4 สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

         บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการดูแล เก็บ รักษา และหรือบริการอื่นใด สำหรับสิ่งของหรือสัมภาระที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา จักรยาน เป็นต้น และผู้โดยสารได้ตระหนักดีว่าน้ำหนักสัมภาระที่ให้บริการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทบัตรโดยสารที่ได้สำรองไว้ หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         9.5 สิทธิในการตรวจค้น

         ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ตลอดจนมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่าอากาศยาน หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบริษัทฯ อาจขอให้ผู้โดยสารอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ การสแกน หรือด้วยวิธีอื่นใด ตลอดจนการแจ้งหรือให้ถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อตรวจสอบตัวผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของผู้โดยสารในขณะที่ผู้โดยสารไม่อยู่ ณ สถานที่ หรือในเวลานั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าผู้โดยสารครอบครอง หรือสัมภาระของผู้โดยสารบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหาร ซึ่งไม่ได้สำแดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8.1 หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารรวมถึงสัมภาระของผู้โดยสารร่วมเดินทางไปในเที่ยวบินใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏว่าการตรวจค้น เอ็กซเรย์ การสแกน หรือด้วยวิธีอื่นใด ก่อให้เกิดความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง แก่ผู้โดยสารและหรือสัมภาระของผู้โดยสาร บริษัทฯ มีสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายเช่นว่านั้นจะเกิดจากความจงใจและประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ เท่านั้น

         ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ผู้โดยสารต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร อันมีสาเหตุมาจากการที่ผู้โดยสารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

         9.6 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

         เมื่อผู้โดยสารนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง บริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว น้ำหนักของสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 32 กิโลกรัม สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของผู้โดยสารหรือหลักฐานแสดงตนอื่น ๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ผู้โดยสารเดินทาง เว้นแต่บริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของผู้โดยสารถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไปหรือเที่ยวบินอื่น บริษัทฯ จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของผู้โดยสารภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ผู้โดยสารมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         9.7 การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

         กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่อนุญาต ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

         สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

                        (1) ที่นั่งชั้นประหยัด “Smile Promotion”, “Smile Saver”, “Smile Value” และ “Smile Flexi” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระลงทะเบียนต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (2) ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “Smile Plus” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (3) กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

         สำหรับเส้นทางต่างประเทศ

                        (1) ที่นั่งชั้นประหยัด “Smile Promotion”และ “Smile Saver” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (2) ที่นั่งชั้นประหยัด “Smile Value” และ “Smile Flexi” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (3) ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “Smile Plus” กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 40 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        (4) กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

         9.8 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ค่าใช้จ่ายที่มีสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน

         9.9 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน

         บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละคนนำสัมภาระตามมาตรฐานที่ไม่ต้องลงทะเบียนติดตัวมายังห้องโดยสารได้หนึ่งใบ โดยนับเป็นกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนด และสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร โดยสัมภาระที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสารทุกกรณี

            ทั้งนี้ บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำอาหารและผลไม้ขึ้นไปในห้องโดยสารได้ โดยต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและปิดมิดชิดและไม่กระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ หรือรบกวนผู้โดยสารผู้โดยสารอื่นและได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางทุกครั้ง เช่น ทุเรียน ขนุน ปลาร้า ปลาเค็ม น้ำบูดู หรืออาหารหรือผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีกลิ่นฉุน และจัดเป็นสิ่งต้องห้ามนำขึ้นเครื่องไม่ว่าในระดับประเทศหรือระดับสากล หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

         9.10 การรับและการส่งมอบสัมภาระ

         ผู้โดยสารต้องมารับสัมภาระของผู้โดยสารทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มารับสัมภาระภายใน 3 วัน บริษัทฯ มีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ หรือในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ผู้โดยสารต้องมารับ ถือว่าผู้โดยสารสละสิทธิในสัมภาระดังกล่าวและบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ต่อสัมภาระดังกล่าวโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อผู้โดยสาร ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการส่งมอบสัมภาระนับจากเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระและรับสัมภาระจากจุดรับสัมภาระหรือจากบริษัทฯ หากบุคคลอื่นใดที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีต่อสัมภาระจนเป็นที่พอใจแก่บริษัทฯแล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องแสดงเหตุผลและความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้น ให้ถือว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและผู้โดยสารหรือเจ้าของสัมภาระ หรือผู้รับสัมภาระแทนได้ยินยอมรับไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

         9.11 สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า และสูญหาย

         กรณีที่ผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางแล้วและไม่ได้รับสัมภาระลงทะเบียน ผู้โดยสารต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นหรือตัวแทนของบริษัท ณ สนามบินปลายทางเพื่อออกแบบฟอร์ม "Property Irregularity Report (PIR)" ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง บัตรที่นั่ง ป้ายหมายเลขสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ ในทันที หรือแจ้งต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างช้าที่สุดภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง

         บริษัทฯ จะถือว่าสัมภาระที่ลงทะเบียนของผู้โดยสารสูญหาย หลังจากวันที่ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางไปแล้ว 21 วัน นับแต่วันที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นควรจะมาถึง

         9.12 สัมภาระที่ชำรุดเสียหาย

         บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การชดเชยต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่อง คุณภาพ หรือการเสื่อมสภาพแห่งสัมภาระลงทะเบียนนั้นเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากความผิดของบริษัทฯ หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัท เช่น รอยขีดข่วน รอยถลอก รอยครูด รอยบุบ รอยตัดขนาดเล็ก รอยเปื้อน คราบสกปรก การสูญหายหรือความเสียหายกับชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ติดมากับกระเป๋า เช่น ล้อแบบถอดได้ ยางล้อ ฐานยาง สายรัด สายคาด ตัวล็อคตะขอป้ายชื่อ ซิปรูดสำหรับเปิดปิด ผ้าคลุม ร่องรอยความเสียหายที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว หรือความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินหรือบรรจุสิ่งของเกินขนาดหรือบรรจุแน่นเกินไป ตลอดจนสัมภาระที่จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์พิเศษ เช่น ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดนตรี รูปภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา รถเข็นเด็ก ที่จัดเป็นสัมภาระแตกเสียหายง่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

          หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ผู้โดยสารต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นหรือตัวแทนของบริษัท ณ สนามบินปลายทางเพื่อออกแบบฟอร์ม "Property Irregularity Report (PIR)" ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง บัตรที่นั่ง ป้ายหมายเลขสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ ในทันที หรือแจ้งต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างช้าที่สุดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสัมภาระคืน

         9.13 การจำกัดความรับผิด

         ในกรณีสัมภาระลงทะเบียนสูญหาย หรือชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยเป็นจำนวนเงินยอดรวมไม่เกิน 1,131 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (1,131 SDR) ต่อคนโดยสารแต่ละคน (สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ www.imf.org)

         การชดเชยดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาคืนเงินเป็นสกุลเงินบาทก่อน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น โดยผู้โดยสารต้องกรอกเอกสารและให้ข้อมูลตามที่บริษัทฯ กำหนด

         9.14 เวลาในการเรียกร้อง

         สิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นอันระงับสิ้นไปถ้าไม่มีการฟ้องคดีภายในระยะเวลาสองปีนับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารควรจะเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่การเดินทางได้สิ้นสุด แล้วแต่กรณี

         9.15 นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ

         บริษัทฯ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไข สัญญา หรือข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับนโยบายสัมภาระใดๆ

         ผู้โดยสารสามารถศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายสัมภาระเพิ่มเติมที่ www.thaismileair.com ได้

 

ข้อ  10. การปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน และการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

         ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าหรือมีการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งเป็นเหตุให้สายการบินต้องปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสารหรือลดชั้นบัตรโดยสาร บริษัทฯ ตกลงดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

ข้อ 11. การชำระคืนเงิน

         11.1 บททั่วไป

         ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการบินตามที่ระบุไว้สำหรับการบินได้ บริษัทฯ ยินดีชำระคืนค่าโดยสาร หรือบางส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สำหรับกรณีอื่นใด ซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ชำระคืนโดยสารเมื่อได้รับการเรียกร้อง เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         11.2 บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน

         บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าโดยสาร หรือตามคำสั่งจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับหรือเอกสารอื่นใด ที่ออกโดยธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิตของท่าน เพื่อนำมายืนยันกับบริษัท

         11.3 ขั้นตอนการดำเนินการ

         การขอการคืนเงิน จะต้องปรากฏว่ามีการส่งเอกสาร พร้อมกับต้นฉบับรายละเอียดเที่ยวบิน
และ/หรือหมายเลขการสำรองที่นั่ง หลักฐานในการชำระเงิน บัตรประชาชน ตลอดจนเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         11.4 สกุลเงิน

         เงินที่ชำระคืนทั้งหมดอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลของประเทศที่มีการสำรองที่นั่งเกิดขึ้น และภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะชำระคืนในสกุลเงินเดียวกับที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ได้

ข้อ 12. ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

         12.1 ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าความประพฤติของท่านบนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือใช้คำพูดเชิงข่มขู่ด่าว่า หรือเหยียดหยามนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อนักบินหรือพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือที่ผู้โดยสารท่านอื่นอาจต่อต้าน บริษัทฯ อาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการยับยั้งและการนำหรือเชิญท่านลงจากเครื่องบิน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

         12.2 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ตลอดจนตัดสินใจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุผลจากความประพฤติของท่านเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ท่านรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจนสิ้น

         12.3 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบิน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาต
ให้ท่านใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรืออุปกรณ์อื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่เครื่องบินปฏิบัติการบินตลอดเวลา ทั้งนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ห้ามมิให้ใช้ระหว่างการโดยสารเครื่องบินตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการบิน เช่น วิทยุและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือส่งสัญญาณ (รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         12.4 ห้ามไม่ให้ท่านนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนเครื่องบิน

 

ข้อ 13. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

         13.1 การยื่นคำร้อง

         ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียบางประการ) หรือล่าช้า ต่อสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน เว้นแต่บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องทันทีหลังจากที่พบว่าเกิดความเสียหายและอย่างช้าที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เดินทางถึงสนามบินปลายทาง โดยคำร้องทุกกรณีจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมายังบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         13.2 กำหนดเวลาในการดำเนินการ

         สิทธิที่มีต่อความเสียหาย สูญหายและล่าช้าจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับบริษัทฯ ภายในเวลา 90 วันนับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง

 

ข้อ 14. การแก้ไขข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข

         ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 

ข้อ 15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

         คำร้อง ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และหรือการกล่าวอ้างสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
หรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อบังคับการบินของบริษัทฯ อยู่ภายในกฎหมายและเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ข้อ 16. ขอบเขตความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ์

         อนุสัญญามอนทรีออหรืออนุสัญญาวอร์ซออาจนำมาใช้กับการเดินทางของคุณ และอนุสัญญาเหล่านี้ควบคุมและอาจนำมาใช้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางกาย กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย และสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

         ทั้งนี้ หัวข้อหรือคำบรรยายในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ตีความได้ ผู้โดยสารควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามสายการบินเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนผ่านทางช่องทางต่าง ๆของบริษัทฯ

 

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร, 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

----------------------------------------

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

nothing is everything #thaicabincrew #thaismileairways

social hub

social

วันหยุดหมดไปเร็วเหลือเกิน....ขอหยุดต่อได้ไหม...... #butamanphotography #flightattendant #air #thaismile #flights #airway #fly #thaismileairways #sun #sunset

social hub

social

✈️ เที่ยวอุบลฯ วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้กับ ThaiSmile ✨ เริ่มต้นแค่ 1,250 บาทเท่านั้น ⛅️ จองเลยกับ TraveliGo

social hub

social

Ubon Ratchathani in Thailand’s Northeast Organises the Candle Festival in July every year, showcasing the traditional skills of carving huge candles. . . . งานแกะสลักเทียน ศิลปะแห่งความศรัทธา . . .

social hub

social

ชมความวิจิตรขบวนแห่เทียนพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี⁠ .⁠ Ubon Ratchathani Candle Festival’s highlight on Asahna Buchna day is located in Thung Si Muang Park in the town’s centre.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #SmileJourney #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

social

Soon.... . . . . . . . . . #travelgram #photography #instatravel #takemeaway #traveladdict #travelforlife #fly #airplane #wings #iger #moodboard #wednesdayvibes #beardedgay #gayguy #skyline #wanderlust #aroundtheworld #beautifulcities #europe #loveeurope #citytrip #travelphotography #picoftheday #aviation #thaismileairways #airway

social hub

social

@hotelcloverpatongphuket ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี, ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ . . . Every single detail is created to provide the atmosphere of tranquility, serene and comfort. There are several types of rooms including superior with balcony, superior with daybed and delux with jacuzzi. . . . #cloverpatong #hotelclover #hotelcloverpatong #patong #patongphuket #phuket #phuketthailand #thailand #chill #relax #comfort #nature #accommodation #pool #smilestay #amazingthailand #visitthailand #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #july2019

social hub

social

Ubon Ratchathani Candle Festival.⁠ The unique, customs and traditions festival related to the Buddhist festival have been diligently preserved by local communities for “Khao Phansa” period when the Bhuddist Lent is a time devoted to study and meditation in the temple during rainy season.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

Load More