กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
<< กลับ
SMILE
NEWS

ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3 / 2560

Fri 03 Mar 2017
Fri 03 Mar 2017

ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3 / 2560


       บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปีเต็ม
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนน ขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน
 • บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ
 • ถ้าผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 เป็นต้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 • เข้ารับการพิจราณาบุคคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ใน  วันที่ 17 มีนาคม 2560  ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ สำนักงานหลักสี่ อาคาร 2 ชั้น 8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลักสี่
 • ลงทะเบียนผู้สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. 

 

การแต่งกาย

 • ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก กระโปรงสั้นเหนือเข่า 4 นิ้ว ไม่ใส่สูท หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่ต้องเกล้าผมและต้องไม่สวมเหล็กจัดฟัน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-    เอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) ที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ

-    ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและระบุวันที่
สำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนา 1ฉบับ(ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการ
เทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา)

-    บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

-    ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

-    ใบรับรองผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC แบบ Personal ฉบับจริง ไม่รับแบบ          Re-Print หรือแบบที่จัดสอบโดยบริษัทอื่น หรือ ส่วนลดบริษัทใดๆ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

-    ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป

-    หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

(สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ  จะต้องยื่นเอกสารรับรองการผ่านงานหรือ   เอกสารอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานในปัจจุบัน)

*กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

           

            บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคลบนเว็บไซต์ของสายการบินไทยสมาล์ (www.thaismileair.com) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติและบุคลิคภาพเหมาะสมที่ยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัท ฯ กำหนดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

 

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพิจารณาบุคลิกภาพเบื้องต้นได้ในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาผู้สมัครทันที
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือยกเลิกการสอบ
  คัดเลือกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรผลการคัดเลือกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้า
  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง
  หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ผู้สมัครพาผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่การรับสมัคร(ชั้น 8) ในวันพิจารณาบุคลิกภาพ
  และสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-117-8805, 02-117-8803

 

 

>> ดาว์นโหลดประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ครั้งที่ 3 / 2560 : ที่นี่

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

<< กลับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ