• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 2 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


<< กลับ
SMILE
NEWS

ขอเชิญร่วมเดินทางไปสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ๙ วัน ๖ คืน

Tue 29 Nov 2016
Tue 29 Nov 2016

ขอเชิญร่วมเดินทางไปสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ๙ วัน ๖ คืน


    สายการบินไทยสมายล์ขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางไปสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่  สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ๙ วัน ๖ คืน (ลัคเนาว์-สาวัตถี–ลุมพินี—กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี-สารนาถ-ลัคเนาว์)

กำหนดการเดินทาง 

  วันเดินทาง   ราคาผู้ใหญ่
  12 - 20 มกราคม 2560 29,999.-
  19 - 27 มกราคม 2560 29,999.-
  26 มกราคม  - 3 กุมภาพันธ์ 2560 29,999.-

วันแรก : กรุงเทพ–ลัคเนาว์

19.30 น.      พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย หมายเลข C ประตู 2 โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22:00 น.      ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ " WE 333 " 
วันที่สอง : ลัคเนาว์-
สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี

00:20 น.      ถึง สนามบินนานาชาติเมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น          ออกเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงสู่เมืองสาวัตถี

05.30 น.      ถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (วัด)  ล้างหน้า แปรงฟัน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย

เช้า              รับประทานอาหารเช้า แล้วนำท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์ พระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร     นำท่านเข้าสู่ที่พัก (วัด) พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.      ชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการ และกำลังทำการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ แล้วนำท่านกลับที่พัก (วัด)

 พักค้างคืนที่สาวัตถี

วันที่สาม : สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี  สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยังดำรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 960

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร      นำท่านชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กำลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่  ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหมี 5 บรรทัด แล้วนำท่านกลับที่พัก (วัด) 

พักค้างคืนที่ลุมพินี
 

วันที่สี่ : ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร     ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (วัด)

พักค้างคืนที่กุสินารา
วันที่ห้า : กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-นาลันทา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลี สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง

11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร      ชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว  (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์ เดินทางต่อสู่เมืองนาลันทาระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (วัด)

พักค้างคืนที่นาลันทา

 
วันที่หก : นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า แล้วชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดำที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหาร     เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นำท่านขึ้นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทำสมาธิ ณ . กุฎิพระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถ้ำสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์ สมควรแก่เวลาแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา เข้าสู่ที่พัก (วัด)

พักค้างคืนที่คยา

 

วันที่เจ็ด : คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี

เช้า              รับประทานอาหารเช้า แล้วนำท่านชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทย ซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน แล้วนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

จากนั้น          นำท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข (สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห์  กราบนมัสการพระพุทธเมตตา  เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ให้ท่านได้นั่งปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร      นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (วัด)

พักค้างคืนที่พาราณสี
 
วันที่แปด : พาราณสี-–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-ลัคเนาว์

05.00 น.       นำท่านล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา จากนั้นเดินทางกลับที่พัก (วัด) เพื่อรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.      นำท่านสู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร      นำท่านเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงสู่เมืองลัคเนาว์

21.00 น.      ถึง สนามบินนานาชาติลัคเนาว์


วันที่เก้า : ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ

01:20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ "WE334"

06:25 น.  คณะ ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
 


สำหรับท่านผู้ที่สนใจเดินทางสู่ประเทศอินเดีย สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองการเดินทางได้ที่

P & K Travel Design Co.,LTD.

Tel : 095-204-2959  E-mail : info@pandktraveldesign.com
Website : www.pandktraveldesign.com

 

 

<< กลับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

nothing is everything #thaicabincrew #thaismileairways

social hub

social

วันหยุดหมดไปเร็วเหลือเกิน....ขอหยุดต่อได้ไหม...... #butamanphotography #flightattendant #air #thaismile #flights #airway #fly #thaismileairways #sun #sunset

social hub

social

✈️ เที่ยวอุบลฯ วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้กับ ThaiSmile ✨ เริ่มต้นแค่ 1,250 บาทเท่านั้น ⛅️ จองเลยกับ TraveliGo

social hub

social

Ubon Ratchathani in Thailand’s Northeast Organises the Candle Festival in July every year, showcasing the traditional skills of carving huge candles. . . . งานแกะสลักเทียน ศิลปะแห่งความศรัทธา . . .

social hub

social

ชมความวิจิตรขบวนแห่เทียนพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี⁠ .⁠ Ubon Ratchathani Candle Festival’s highlight on Asahna Buchna day is located in Thung Si Muang Park in the town’s centre.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #SmileJourney #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

social

Soon.... . . . . . . . . . #travelgram #photography #instatravel #takemeaway #traveladdict #travelforlife #fly #airplane #wings #iger #moodboard #wednesdayvibes #beardedgay #gayguy #skyline #wanderlust #aroundtheworld #beautifulcities #europe #loveeurope #citytrip #travelphotography #picoftheday #aviation #thaismileairways #airway

social hub

social

@hotelcloverpatongphuket ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี, ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ . . . Every single detail is created to provide the atmosphere of tranquility, serene and comfort. There are several types of rooms including superior with balcony, superior with daybed and delux with jacuzzi. . . . #cloverpatong #hotelclover #hotelcloverpatong #patong #patongphuket #phuket #phuketthailand #thailand #chill #relax #comfort #nature #accommodation #pool #smilestay #amazingthailand #visitthailand #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #july2019

social hub

social

Ubon Ratchathani Candle Festival.⁠ The unique, customs and traditions festival related to the Buddhist festival have been diligently preserved by local communities for “Khao Phansa” period when the Bhuddist Lent is a time devoted to study and meditation in the temple during rainy season.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

Load More