• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 1 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


<< กลับ
SMILE
NEWS

สายการบินไทยสมายล์เปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด (Student Pilot 2016) เพิ่มเติม

Thu 07 Jul 2016
Thu 07 Jul 2016

สายการบินไทยสมายล์เปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด (Student Pilot 2016) เพิ่มเติม


        ทางสายการบินไทยสมายล์ มีความประสงค์ทำการเปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด โดยให้ผู้สมัครได้ทำการกรอกข้อมูลผู้สมัคร E-application online ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 และทำการยื่นเอกสารประกอบการสมัครระหว่าง วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 1 ห้องศรีวิชัย โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการรับสมัครดังต่อไปนี้

7-12 กรกฎาคม 2559   

 • ทำการกรอกข้อมูลผู้สมัคร E-application online ทาง  http://www.humatrix7.com/sunfish5/ehrm/humanica/recruitment_online/login.cfm 
 • ทำการชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 800 บาท ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 และนำใบ Pay-in Slip มาแสดงในวันยื่นเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pay-in Slip ได้ที่  www.thaismileair.com/gallery/Campaign/SP 2016/Student Pilot Recruitment 1.2016-Pay in Slip.pdf  
 • และนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปชำระเงินได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา (*โดยห้ามไม่ให้ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์) 
   

14-15 กรกฎาคม 2559

 • ทำการยื่นเอกสารประกอบการสมัคร Walk in document Submission ณ ชั้น 1  ห้องศรีวิชัย โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ระหว่างเวลา 09:00-17:00 น. ผู้สมัครสามารถเข้ามายื่นเอกสารด้วยตัวเองได้โดยตรงภายในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบการในการยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 
 • ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารตามวัน และ เวลาที่กำหนด ด้วยตนเองเท่านั้น 
 • ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในแบบสากล 
 • ผู้สมัครจะต้องจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้ 
 • เอกสารการโอนเงินค่าสมัครตัวจริง (จำนวนเงิน 800 บาท โดยต้องชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยห้ามไม่ให้ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์) 
 • แบบฟอร์ม E-Application ที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถพิมพ์ได้จาก  
 • http://www.humatrix7.com/sunfish5/ehrm/humanica/recruitment_online/login.cfm 
 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • เอกสารรับรองการพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • ใบปริญญาบัตรตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ (ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
 • ใบประมวลผลการศึกษาที่ระบุวันจบการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • ผลสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันยื่นเอกสาร) 
 • TOEIC จะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 650 คะแนนหรือมากกว่า 
 • TOEFL จะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 550 คะแนนหรือมากกว่า 
 • IELTS จะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 5.5 คะแนนหรือมากกว่า  
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป 
 • บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่นำเอกสารมาส่ง และแสดงอย่างครบถ้วน 
 • คณะกรรมการเป็นผู้มีสิทธิให้ผู้สมัครหมดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด 
   

18 กรกฎาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Basic Knowledge 
   

24 กรกฎาคม 2559

 • Basic Knowledge Examination (วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปการบิน)  
 • สถานที่สอบ : จะทำการแจ้งอีกทีภายหลัง 
   

28 กรกฎาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Group Exercise
   

30-31 กรกฎาคม 2559

 • การสอบ Group Exercise 
 • สถานที่ : จะทำการแจ้งอีกทีภายหลัง 
   

5 สิงหาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเวชศาสตร์การบิน 
   

8 สิงหาคม 2559

 • การตรวจเวชศาสตร์การบิน 
 • สถานที่ : สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
   

2 กันยายน 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
   

7-9 กันยายน 2559

 • การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล 
 • สถานที่: จะทำการแจ้งอีกทีภายหลัง 
   

13 กันยายน 2559

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดสายการบินไทยสมายล์  

 

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด ของประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักบินฝึกหัดต่อไปในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ  

 • ผู้สมัครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ 02 – 117 –8803 ในวันและ เวลาราชการเท่านั้น 
 • ประกาศรับสมัครทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีเอกสารทั้ง 2 ภาษามีข้อความขัดหรือแย้งกันให้ยึดถือตามประกาศฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 • ในกรณีที่ผู้สมัครนำหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมายื่นในวันสมัคร หากผู้สมัครนั้นได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักบินฝึกหัดสายการบินไทยสมายล์ จะต้องนำใบปริญญาบัตรฉบับจริงและสำเนาพร้อมทั้งใบประมวลผลการศึกษาที่ระบุวันจบการศึกษา (Transcript)ฉบับจริงและสำเนามายื่น หากผู้สมัครไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันทำสัญญาให้ถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันที่รับสมัคร


>> ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมที่นี่
 

 

<< กลับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

I went on my first international trip to Bangkok with @thaismileairways. They provide seamless boarding procedure and amazing in-flight services. Swipe for more! Thai Smile (WE) which is a fully owned subsidiary of Thai Airways International PCL (TG) has started 5 weekly flights to Kolkata effective March 31, 2019. Thai Smile has changed its departure timing from Kolkata to Bangkok and vice versa from night to day time departures effective May 2, 2019. Thank you Tourism Authority of Thailand - New Delhi (@tat_newdelhi), @thaiairways and @thaismileairways for giving me this opportunity to experience the new product of Thai Smile from Kolkata and enjoy the Amazing Thailand experience in Bangkok. #AmazingThailand #ThaiSmileAirways #ThaiAirways #ThaiSmileIndia #Thailand #Bangkok #bangkokdiaries #twilight #skyporn #sunset #ig_bangkok #travelphotography #traveldiaries #worktravel #phonephotograpy #ShotbyOnePlus #mobilephotograpy #bangkokseries #swipeformore

social hub

social

Well Hello Bangkok ! . . You have been really really interesting and mesmerizing even after my multiple visits . . . This time I got to witness the New Shade of #Bangkok experiencing new food, new places and many fun facts about the city . It feels good to be back here again and again as I always keep on saying the same old line that "#Thailand will never fail to amaze me" . I shall be posting few good things about the city shortly . . . Meanwhile, was trying to capture the beautiful moments of Bangkok Skyline . . . Stay tuned as I will post more about my trip with @tat.india and @thaismileairways ====================================== #amazingthailand #LoveMyThailand #thaismileairways #bangkok #ig_thailand #cnttravellerindia #traveldiaries2019 #travelblogger #bloggerstyle #vsco #exploringtheworld #asia #chaophraya #luxurytravel #igers #femmetravel #meinbanjaran #doyoutravel #gltlove #cntgiveitashot #lonelyplanetindia #wanderlust #thailandtravel #ramadamenam

social hub

social

เป่าลมเข้าท้อง... ฟู้ดดด!!! Thai Smile Airways | Airbus A320-200 : HS-TXU “Chachoengsao•ฉะเชิงเทรา” #thaismile #thaismileairways #thaigroup #a320 #rajspotter #suvarnabhumiairport #bkk #vtbs

social hub

social

Boeing 787-8 Thai Airways International HS-TQF Name: Kong Krailat; SN: 38759; First flight: Jul 24, 2015 #posterhetavia #boeing787 #boeing787dreamliner #boeing787800 #boeing787lovers #b787dreamliner #b787800 #b787lover #dreamliner #dreamliners #thaiairways #thaismileairways #thaiairwayscrew #thaiairways✈️ #piloteyes787 #hstqf #pilotgifts #pilotgift #bangkokairportsuvarnabhumi #bangkoksuvarnabhumiairport

social hub

social

#maeklong #samutsongkhram #samutsongkram #maeklongmarket #maeklongrailwaymarket #market #colourmash #azuresky #tat_newdelhi #amazingthailand Fly Kolkata to Bangkok on @thaiairways and @thaismileairways #thaiairways #thaismileair #thaismileairways #iphone7 #iphone #shotoniphone

social hub

social

Sunrise shot from Bangkok - Thanks @tat_newdelhi & @thaismileairways for the Fam trip - #travelphotography #travelblogger #travelawesome #indianphotographer #iamatraveler #indianphotography #mobilephotography #maibhisadakchap #influencer #travelinfluencer #socialmediainfluencer #socialmediainfluencers #indianblogger #kolkatablogger #photosticlife #Thailand #thailandtravel #bangkok #Bangkokthailand #bangkokspirit #Bangkokcity #bangkoktrip #webangkok #thaiairways #Thaismile #thaismileairways #amazingthailand

social hub

social

Thai smile A320 taking off from Bangkok Suvarnabhumi Airport

social hub

social

Thai Smile Airways HDY-BKK Airbus A320-232(WL) HS-TXO นามนครราชสีมา Name NAKHON RATCHASIMA Flight WE 264 Seat 44A #thaismile #thaismileairways​ #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #สนามบินสุวรรณภูมิ #แอร์บัสเอ320 #takeoff #planespotting #plane #airplane_th #suvarnabhumiairport​ #airport #HDY #planelover #a320 #airbus #airbuslover #airbusa320-200​ #princeairbus #BKK #landing #thaiairways #WE #แอร์บัส #airbuslovers #princeairbusofficial #aviasian_passion #สนามบิน #planemania #amazingthailand #inflight

social hub

Load More