• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 2 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


<< กลับ
SMILE
NEWS

สายการบินไทยสมายล์เปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด (Student Pilot 2016) เพิ่มเติม

Thu 07 Jul 2016
Thu 07 Jul 2016

สายการบินไทยสมายล์เปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด (Student Pilot 2016) เพิ่มเติม


        ทางสายการบินไทยสมายล์ มีความประสงค์ทำการเปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด โดยให้ผู้สมัครได้ทำการกรอกข้อมูลผู้สมัคร E-application online ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 และทำการยื่นเอกสารประกอบการสมัครระหว่าง วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 1 ห้องศรีวิชัย โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการรับสมัครดังต่อไปนี้

7-12 กรกฎาคม 2559   

 • ทำการกรอกข้อมูลผู้สมัคร E-application online ทาง  http://www.humatrix7.com/sunfish5/ehrm/humanica/recruitment_online/login.cfm 
 • ทำการชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 800 บาท ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 และนำใบ Pay-in Slip มาแสดงในวันยื่นเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pay-in Slip ได้ที่  www.thaismileair.com/gallery/Campaign/SP 2016/Student Pilot Recruitment 1.2016-Pay in Slip.pdf  
 • และนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปชำระเงินได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา (*โดยห้ามไม่ให้ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์) 
   

14-15 กรกฎาคม 2559

 • ทำการยื่นเอกสารประกอบการสมัคร Walk in document Submission ณ ชั้น 1  ห้องศรีวิชัย โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ระหว่างเวลา 09:00-17:00 น. ผู้สมัครสามารถเข้ามายื่นเอกสารด้วยตัวเองได้โดยตรงภายในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบการในการยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 
 • ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารตามวัน และ เวลาที่กำหนด ด้วยตนเองเท่านั้น 
 • ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในแบบสากล 
 • ผู้สมัครจะต้องจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้ 
 • เอกสารการโอนเงินค่าสมัครตัวจริง (จำนวนเงิน 800 บาท โดยต้องชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยห้ามไม่ให้ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์) 
 • แบบฟอร์ม E-Application ที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถพิมพ์ได้จาก  
 • http://www.humatrix7.com/sunfish5/ehrm/humanica/recruitment_online/login.cfm 
 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • เอกสารรับรองการพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • ใบปริญญาบัตรตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ (ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
 • ใบประมวลผลการศึกษาที่ระบุวันจบการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 
 • ผลสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันยื่นเอกสาร) 
 • TOEIC จะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 650 คะแนนหรือมากกว่า 
 • TOEFL จะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 550 คะแนนหรือมากกว่า 
 • IELTS จะต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 5.5 คะแนนหรือมากกว่า  
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป 
 • บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่นำเอกสารมาส่ง และแสดงอย่างครบถ้วน 
 • คณะกรรมการเป็นผู้มีสิทธิให้ผู้สมัครหมดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด 
   

18 กรกฎาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Basic Knowledge 
   

24 กรกฎาคม 2559

 • Basic Knowledge Examination (วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปการบิน)  
 • สถานที่สอบ : จะทำการแจ้งอีกทีภายหลัง 
   

28 กรกฎาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Group Exercise
   

30-31 กรกฎาคม 2559

 • การสอบ Group Exercise 
 • สถานที่ : จะทำการแจ้งอีกทีภายหลัง 
   

5 สิงหาคม 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเวชศาสตร์การบิน 
   

8 สิงหาคม 2559

 • การตรวจเวชศาสตร์การบิน 
 • สถานที่ : สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
   

2 กันยายน 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
   

7-9 กันยายน 2559

 • การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล 
 • สถานที่: จะทำการแจ้งอีกทีภายหลัง 
   

13 กันยายน 2559

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดสายการบินไทยสมายล์  

 

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด ของประกาศนี้ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักบินฝึกหัดต่อไปในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ  

 • ผู้สมัครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ 02 – 117 –8803 ในวันและ เวลาราชการเท่านั้น 
 • ประกาศรับสมัครทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีเอกสารทั้ง 2 ภาษามีข้อความขัดหรือแย้งกันให้ยึดถือตามประกาศฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 • ในกรณีที่ผู้สมัครนำหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมายื่นในวันสมัคร หากผู้สมัครนั้นได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักบินฝึกหัดสายการบินไทยสมายล์ จะต้องนำใบปริญญาบัตรฉบับจริงและสำเนาพร้อมทั้งใบประมวลผลการศึกษาที่ระบุวันจบการศึกษา (Transcript)ฉบับจริงและสำเนามายื่น หากผู้สมัครไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันทำสัญญาให้ถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันที่รับสมัคร


>> ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมที่นี่
 

 

<< กลับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

#30thpost A Thai Smile Airbus A320-200 is landing at #HKG #VHHH #Runway #Runway25R ************************************************** Camera: Canon EOS 800D Aperture: F18.0 Focal length: 250mm ISO: 100 Exposure time: 1/60s ************************************************** HS-TXD Information Type | A320-232 Airline | Thai Smile Delivered | Sep 2012 Config | CY180 Engines | 2 x IAE V2527-A5 Hex Code | 885304 Aircraft Name | Sing Buri / สิงห์บุรี Remarks ⤵️ lsf SMBC ************************************************** #hongkongairport #hk #aviation #hongkongisdead #thai #thaismile #thaismileairways #airbus #airbusa320 #airbusa320ceo #airbusa320200 #Airbusa320232 #a320 #a320200 #a320232 #320 #320200 #320232 #hk898 #iae #iaev2500 #v2500 #engine

social hub

social

Cheers to smile

social hub

social

Let the Sun Shine - On our approach to Khon Kaen our pilot had to circumvent a couple of storm clouds that had built up south of Khon Kaen - which created some really nice effects along the way. // #2016 #AirVehicle #Airplane #Asia #Asien #Bangkok #Cloud #Clouds #Day #Flares #Flugbild #InFlight #Inflight #KhonKaen #Nature #NoPeople #November #November2016 #Outdoors #Reise #Scenics #Sky #Sonnenstrahlen #Sunshine #ThaiSmileAirways #Thailand #Transportation #Wing #Winglet #Wolken

social hub

social

social hub

social

" ครัวซองต์มันม่วง " #VoiceOfSmile #ThaiSmile #refresh #naturephotography #suratthaniinternationalairport #bakery #windowview #URT ☀

social hub

social

" สดชื่น " #VoiceOfSmile #ThaiSmile #refresh #naturephotography #suratthaniinternationalairport #beverage #windowview #URT ☀

social hub

social

follow her at ig : @jajahmoji _______________________________________________ . . . . . . . ✈️ #cabincrew #cabincrewthailand #thaismile #แอร์โฮสเตส #นางฟ้า #ลูกเรือไทย #cabincrewgirls#asianflightattendant #flightattendant #ลูกเรือ #cutegirlthailand #cutegirls #crewlife #asiangirls #cabincrewtakeoff ##thaismilecrew #thaicabincrew #thaicabincrew #thaismileairways #สายการบิน #thaicabincrewcutegirl #ไทยสมายล์

social hub

social

Morning flight..#flyingthai #thaismileairways #niceweekend #happytrip #travel #travelalone #workntravel #oldmentravel #pleasantflight #morning #morningflight

social hub

Load More